Acceptansstudie av ett orderhanteringssystem - kartläggning och prövning av betydelsefulla faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I november 2002 började ICA introducera AOB-systemet i sina butiker för att automatisera lagerhållning och orderhantering. Med systemet ska butikerna kunna förutse framtida varubehov och kunna använda sig av ”just in time” lagerhållning för att minimera lagerhållningskostnader. Systemen har introducerats i en liknande miljö med likartade resurser men ändå har det uppstått skillnader när det gäller acceptans hos användarna. Vi har utifrån existerande acceptansteorier och systemets kontextspecifika egenskaper utarbetat en undersökningsmodell där vi avser att kartlägga vad som legat till grund för de olika beslutsfattarnas val av implementationsgrad. Vi har utifrån denna modell gjort en kvantitativ studie på 170 ICA butiker och erhöll en svarsfrekvens på ca 50 %. Avsikten med vår undersökning är att validera vår forskningsmodell för att se om det är möjligt att använda den för att förutse acceptansen av systemet i den specifika kontexten. Resultatet av studien påvisar två huvudsakliga faktorer som bestämmer hur mycket av systemet som butikerna har valt att införa; De förutsättningar som butiken har haft, att de själva varit förberedda och att deras butiksrutiner var väl anpassade för systemanvändningen. Samt påverkan från centrala ICA, hur gott stöd butikerna har upplevt att de har fått och att fördelarna med systemanvändningen har tydligt förmedlats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)