Nygammalt tjänstemannaansvar? - En analys av tjänstemannens ansvar i Sverige och Finland, samt Sveriges vilja till reform

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I juni 2020 släppte Tillitsdelegationen en undersökning med förslag på reformer av den svenska tjänstemannaansvars-lagstiftningen för att uppnå ett större förtroende för den offentliga förvaltningen. Den undersökning kom till efter flera års debatt kring en reform av lagstiftningen, med en majoritet för att stärka påföljderna för tjänstefel. I denna debatt sågs Finlands system, som i jämförelse med Sverige har ett betydligt “hårdare” ansvar, som en förebild från flera håll. Denna uppsats utför en komparativ jämförelse mellan det svenska och finska systemet samt dess konsekvenser. Uppsatsen undersöker även om Tillitsdelegationens förslag på reformer av den svenska förvaltningen, samt teorin om New Public Governance, stämmer överens med den inriktning på reform som har yttrats politiskt inom riksdagen. Resultatet visar på stora skillnader mellan de olika systemen samt dess konsekvenser och att Tillitsdelegationens förslag inte helt stämmer överens med den politiska viljan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)