Ateistiska åskådningar i  läroplaner och läroböcker : En kritisk diskursanalys av ateistiska åskådningar  i svensk religionsundervisning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare läroplanerna och läroböckerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)