Informationsrelaterade kvalitetsproblem för insatsvaror inom processindustrin : En fallstudie på Stora Enso Skutskärs Bruk

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

Sammanfattning: Kvalitet är en konkurrensstärkande faktor inom processindustrin, men samtidigt ett av de mest kritiska problemen när den är bristande. Processindustrin omvandlar råvaror till produkter, ofta genom kontinuerliga och irreversibla processer. Detta kan leda till kostsamma kvalitetsproblem i form av felaktiga slutprodukter, trasiga maskiner, miljöfarliga utsläpp och i värsta fall allvarliga skador på medarbetare. Syftet med denna studie är att ta fram förslag för att effektivisera arbetssättet vid ankomst och lagring av material i processindustrin för att uppfylla de kvalitetskrav som finns. Studien har använt sig av det vetenskapliga angreppssättet abduktion för att besvara de forskningsfrågor som funnits. Syftet som studien haft är uppfyllt genom att en fallstudie har genomförts på Stora Enso Skutskärs Bruk där hanteringen av material vid ankomst och lagring har undersökts. Detta har gjorts genom intervjuer, observationer, workshops samt en litteraturstudie inom de områden som ansetts relevanta för arbetet. För att uppfylla de kvalitetskrav som finns har tre insatsvaror analyserats och legat till grund för de förbättringsförslag som framkommit. Vidare har studien bidragit med teoretiska bidrag i form av tre kritiska kvalitetsfaktorer. Dessa är analyscertifikat (bevis på utfört kvalitetstest),kontroll vid lossning samt kontroll av lagrad insatsvara. De praktiska bidrag som studien lett fram till är att ett affärssystem bör användas för informationshantering, tydliga rutiner bör skapas för de aktiviteter som görs samt att allting bör dokumenteras för att klara interna och externa revisioner. De kritiska kvalitetsfaktorerna samt förslagen för ett effektiviserat arbetssätt som ges till Stora Enso Skutskärs Bruk kan även användas av andra organisationer med liknande förutsättningar och kvalitetskrav. Dessa förslag bör implementeras stegvis och i samråd med ansvariga avdelningar i organisationen. Förbättringsåtgärderna bör även testas och utvärderas vid fortsatt forskning. Ytterligare forskning på hur förslagen har en inverkan på exempelvis miljö, arbetsmiljö och kostnadseffektivitet rekommenderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)