Vinn/vinn - eller svinn? En studie om hur livsmedel kan doneras till välgörenhet istället för att kasseras

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från maten vi äter, eller närmare bestämt från de utsläpp av växthusgaser som maten ger upphov till på sin väg från jord till bord. Om maten slängs innan den konsumeras har denna miljöpåverkan skett i onödan. Uppsatsen undersöker VIS (Välgörenhet Istället för Svinn), en svinnåtgärd där fullvärdiga livsmedel istället för att slängas, skänks till välgörenhet. Målet är att undersöka hur VIS fungerar, samt att bidra till ökade kunskaper om detta för Sverige nya sätt att bemöta svinnproblematiken. VIS styrkor och svagheter, liksom de hot och möjligheter som kan finnas, har undersökts med hjälp av en SWOT-analys. Uppsatsen utgår ifrån företaget Allwin i Göteborg, en av få som professionellt arbetar med VIS i Sverige idag. Studien är kvalitativ och utgår från sex semistrukturerade intervjuer med Allwin och deras samarbetspartners. Uppsatsens resultat kan sammanfattas i fem slutsatser: 1) Att skänka livsmedel, med hjälp av svinnåtgärden VIS, innebär att nya värdekedjor skapas. 2) En professionalisering av VIS/Allwin har ökat förutsättningarna för en långsiktigt hållbar svinnåtgärd. 3) VIS/Allwin är pionjärer och drabbas av de svårigheter det innebär att trampa upp nya stigar. 4) Efterfrågan på VIS/Allwins tjänster kommer med all sannolikhet att öka. 5) VIS är en komplex åtgärd som kräver ett tydligt engagemang från alla inblandade parter, det finns därmed risk för att enklare lösningar prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)