Skattningsinstrument för bedömning av symtom vid livets slutskede för personer med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Personer med demenssjukdom har konstaterats få sämre vård vid livets slut än vissa andra befolkningsgrupper. Detta trots Socialstyrelsens mål att alla, oavsett diagnos, ska erbju-das en god och personcentrerad palliativ vård. En av orsakerna till att personer med demens-sjukdom får sämre vård vid livets slut är underdiagnostisering av symtom. Det finns därav ett behov av bättre metoder för symtombedömning. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva skattningsinstrument för bedömning av symtom vid palliativ vård och omvårdnad för personer med demenssjukdom. Metod: Det gjordes en litteraturöversikt genom sökning med definierade sökord i databaserna CINAHL och PubMed. Sjutton originalartiklar inkluderades och genom-gick kvalitetsgranskning. Resultat: Sexton skattningsinstrument identifierades och kategorise-rades utifrån deras olika ändamål. Sju av instrumenten skattade ett specifikt symtom varav smärta var det vanligaste. Resterande nio instrument gav, utifrån skattningar av flera olika sym-tom, mått på symtomkontroll, obehag, välbefinnande, livskvalitet och lidande. Instrumentens kliniska användningsområden varierade, till exempel var vissa särskilt anpassade för förbätt-ringsarbete och forskning, medan andra mer avsedda för individuella bedömningar. Slutsatser: Användningen av skattningsinstrument kan tydligt kopplas till sjuksköterskans omvårdnadsan-svar, genom att möjliggöra för kompensation av nedsatta funktioner vid demenssjukdom och förbättra symtomlindring vid livets slut. Det kan vägleda till en mer personcentrerad omvård-nad. Flera av instrumenten i denna studie är potentiellt användbara för detta syfte. Dock lyfts vissa brister och problemområden, såsom oklara gränser mellan symtom. Det behövs mer forsk-ning på området för fortsatt utveckling och validering av instrument, i synnerhet för skattning av enskilda symtom utöver smärta, samt implementering inom sjukvården i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)