Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. Syftet med studien är således att undersöka huruvida budgeten upplevs anpassas till projektet och dess behov eller vice versa. För att besvara den övergripande frågeställningen har studien genomförts med en kvalitativ metodologi och induktiv ansats. Vidare framkom tre teman: 50 nyanser av projektbudgetering, Antingen så bråkar vi eller så gör vi det tillsammans och Vi tänkte oss en Porsche men det blev en Volvo. Tillsammans ger de en övergripande bild av hur relationen mellan tilldelning av ekonomiska medel, projektstyrning och resultat tolkas. Det som framkommer i studien vittnar om att infrastrukturprojekt har många bottnar och sanningar när det kommer till budgetering, genomförande och slutprodukt. Mycket går att härleda till gällande lagstiftning likväl som de olika entreprenad- och ersättningsformer som aktörer inom infrastruktur har att förhålla sig till. Slutsatserna pekar på att det till syvende och sist är pengarna som kommer först och att projektet får anpassa sig därefter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)