Högläsningens betydelse - En studie om pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Mikaela Westgaard; [2020]

Nyckelord: Förskola; Högläsning; Literacy; Språkutveckling;

Sammanfattning: Av egen yrkeserfarenhet vet jag att pedagoger ser olika på vikten av högläsning samt att det till stor del är högläsningen som faller bort i verksamheten av olika anledningar. Jag blev nyfiken på att undersöka vad detta beror på och på så sätt blev syftet med denna studie att studera pedagogernas syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Den teori som jag har utgått ifrån är literacy och språkutveckling då jag ansåg att de var relevanta för min studie. Jag utförde sex intervjuer med pedagoger på olika förskolor för att få en uppfattning av deras tankar och resonemang. Dessutom gjordes två observationer för att få en bild av hur en högläsningssituation kunde se ut i den dagliga verksamheten.Resultatet av studien visar på att samtliga pedagoger har kunskap om vikten av högläsning och vad den kan bidra med för att gynna barns språkutveckling. Dock upptäcktes att fast pedagogerna har kunskap om högläsningens betydelse var det till stor del ingen pedagog som planerade för högläsning i verksamheterna och ifall de läste var det utan något speciellt syfte. I studien konstaterades även att alla pedagoger samtalade mer eller mindre kring bokens handling men att pedagogerna inte var förberedda med exempelvis frågor om bokens handling som de kunde diskutera med barnen eller att de arbetade vidare med böckerna genom exempelvis leken eller skapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)