Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Arbetet bygger på en idé om att begreppsförståelse är det centrala i utveckling av elevernas problemlösningsförmåga. Det här arbetets är baserat på lämplig forskning med syfte att utreda vilka effekter en begreppsförståelse har på elevernas problemlösningsförmåga och hur lärare kan undervisa i matematik för att gynna elevernas kommunikation- och resonemangsförmåga. I metoddelen beskrivs sökprocessen för att ta fram de vetenskapligt granskade artiklarna för den kunskapsöversikten. Genom forskningsresultat från de valda vetenskapliga artiklar och avhandlingar som är hämtade från olika databaser utreds arbetets frågeställningar i resultatets avsnitt. Slutsatser från resultatavsnittet diskuteras i syfte att belysa och försöka utreda arbetets centrala frågeställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)