Lite mer än bara träning : En studie om relationsmarknadsföring och kundlojalitet inom gymbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Bakgrund: Intresset bland allmänheten för träning och hälsa har blivit allt större, vilket har medfört att även intresset för gymbranschen har ökat. I och med aktörernas snarlika utbud krävs det dock någonting utöver själva träningen för att få kunderna att stanna kvar inom organisationen. Relationsmarknadsföring blir allt mer utspritt med dess långsiktiga tänk, något som dock saknas utförligare beskrivningar samt analyser inom för den svenska gymbranschen. Syfte: Att beskriva samt analysera hur aktörer inom gymbranschen kan använda sig av relationsmarknadsföring i sitt arbete med att skapa lojala kunder som väljer att stanna inom organisationen. Metod: Studien har byggts på en kvalitativ forskningsmetod, där en fallstudie med fyra aktörer inom gymbranschen har tillämpats. Resultat/slutsatser: Det har i studien flertalet gånger framkommit kopplingar mellan teori och empiri som visar på att aktörerna inom gymbranschen använder sig av relationsmarknadsföring till stor del i sitt arbete. Det är mycket fokus på personalens bemötande, men även på att göra sina medlemmar motiverade till att träna. Det som även lyfts fram är vikten av att i relationen med kunderna sprida kunskap kring träningen, samt att arbeta för att medlemmarna ska träna aktivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)