Den enes lyx, den andres vardag : En kvantitativ studie om hur svenska bostadsköpares personlighetsdrag relaterar till motivationsgrunder för lyxkonsumtion på bostadsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Studiens syfte är att analysera och öka förståelsen för hur svenska bostadsköpare, utöver behov och nytta, resonerar kring val av bostad utifrån ett prestige- och statusbehov med fokus på lyx. Studien har ett deduktivt synsätt med en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Enkäten skickades ut via sociala medier vilket gör det svårt att avgöra det totala urvalet. Författarnas uppskattade bedömning på 675 612 potentiella respondenter, resulterade i 1294 enkätsvar. Därefter analyserades och redovisades datan genom nätverksanalys i statistikprogrammet JASP. Där tillämpades funktionerna: “Network plot”, “Centrality plot” och “Clustering plot” samt “Weight Matrix” som visar exakt vikt på de olika sambanden. Studien visar på ett samband mellan svenska bostadsköpares personlighetsdrag och preferenser på bostadsmarknaden. Detta då bostäder av hög kvalitet och hållbarhet samt ytligt lyxiga bostäder är viktigt för alla bostadsköpare förutom neurotiska. För bostadsköpare med personlighetsdragen Openness to Experience och Agreeableness är det dock kvinnliga bostadsköpare som värdesätter bostäder med ett lyxigt yttre. Neurotiska individer gillar däremot att imitera andras bostäder. Detta gäller dock främst neurotiska kvinnor som uppskattar och strävar efter att deras egen bostad ska efterlikna bostäder som ägs av människor de jämför sig med. Dessutom kan ett bostadsköp ske i syfte att tillfredsställa status- och prestigebehov. Detta gäller främst för män med höga värden av Agreeableness och individer med höga värden av Neuroticism, även där främst män. Denna studie kan fördjupas ytterligare genom att betrakta lyx på bostadsmarknaden utifrån ett åldersperspektiv eller en specifik stad i Sverige. Alternativt genom att fokusera på varför bostadskonsumenter tycker som de gör sett till preferenser på bostadsmarknaden. Studien bidrar till att mäklarbranschen kan använda resultaten på spekulanter och kunder som ett verktyg för att effektivisera vid behovsanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)