Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. Med en ökad konsumtion som även bidragit till massproduktion har klädindustrin väckt extra mycket uppmärksamhet på lokal och global nivå. Detta gör att det nu ställs hårdare krav på företagen. Tidigare forskning tyder på att det inte alltid är lätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete då företag måste ta hänsyn till flera CSR-aspekter. Vidare har även den tidigare kommunikationen avgränsat sig till fast-fashion för vuxenkläder. I kontrast till vuxenkläder finns barnkläder där fast-fashion sker som en naturlig del av tillväxtprocessen. Hos en människa sker den snabbaste tillväxten de första åren av ens liv som då ständigt är i behov av nya kläder. Detta leder till hög konsumtion samt en enorm påverkan på miljön. Problemområdet för denna studie är att den omfattande tidigare forskningen främst har fokuserat på hållbarhetsarbete hos vuxenkläder. Till vår studie, där vi har valt att fokusera på barnklädesföretag för att studera företagens kommunikation gällande deras hållbarhetsarbete då även de är med och bidrar till en ökad konsumtion och befinner sig i samma industri. Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse för hur svenska barnklädesföretag kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete i relation till CSR samt diskutera vilka implikationer det kan ha för företagens legitimitet genom en kvalitativ innehållsanalys. Avsikten med denna studie är att få en ökad förståelse för företagens kommunikation inom en marknad som ännu är relativt outforskat och bidra till en ökad uppmärksamhet inom barnklädesbranschen. Denna studie undersöker hållbarhetsrapporter publicerade av Mini Rodini och Polarn O. Pyret. Utifrån det teoretiska ramverket bestående av bland annat CSR, strategisk kommunikation och gestaltningsteorin genomförs denna studie utifrån följande frågeställningar: 1. Vilka sociala och miljömässiga aspekter framhåller barnklädesföretagen i sin hållbarhetsrapport och hur framhålls dessa? 2. På vilket/vilka vis framhävs eventuella olikheter och likheter i hållbarhetsrapporterna? Resultatet visar att de båda företagen redovisar sitt hållbarhetsarbete på olika sätt och omfattning men med liknande innehåll. Skillnaderna som lyfts uppstår i form av tonalitet eller på vilket sätt företaget väljer att lyfta fram informationen. Vidare indikerar resultatet att kommunikationen från företagen används som en marknadsföringsstrategi för att skapa bilden av sig själva som ansvarstagande företag. Slutligen uppvisar resultatet att det finns delar av respektive rapport där kommunikationen blir missvisande eller vagt. Vår studie bidrar därmed till en ökad förståelse för hur svenska barnklädesföretag kommunicerar ut sitt hållbarhetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)