Varumärkesbyggnad - Var ligger ansvaret?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Varumärket är en av bolagens mest värdefulla tillgång och varumärkesbyggnad anses således som en central process för att öka vinsten i bolaget. Numera har varumärkesbyggnad gått från att vara en angelägenhet för marknadsföringsavdelningen till att hanteras av bolagets ledning. Att skapa starka varumärken i syfte att öka vinsten i bolaget är förenligt med ABL men det framgår dock inte om det är stämman, styrelsen och VD som kan anses ansvara för denna viktiga process. Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida varumärkesbyggnad kan anses falla inom VD:s, styrelsens eller stämmans ansvarsområde. För att fullfölja uppsatsens syfte har rättskälleläran tillämpats då lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har presenterats och analyserats. Vidare har även källor som företagsekonomiska tidskrifter, nyhetsartiklar med mera använts för att identifiera väsentliga varumärkesbyggande ansvarsområden som varit avgörande för en avgränsning av kompetensfördelningen inom varumärkesbyggnad. De varumärkesbyggande ansvarsområdena innefattar brand equity, varumärkespositionering, varumärkesförlängning, CSR och marknadskommunikation. För att utreda vilket bolagsorgan som kan anses ansvara för varumärkesbyggnad i ett svenskt aktiebolag måste ett antal väsentliga faktorer beaktas. Dessa faktorer innefattar bolagsordning, sedvänja, interna direktiv, beslutets betydelse samt verksamhetens art. Om hänsyn endast tas till varumärkesbyggandets generella betydelse och konsekvenser för bolaget, framgår det att det är styrelsen som kan anses ansvara för ett svenskt aktiebolags varumärkesbyggnad. Det framgår dock att dessa ovan nämnda faktorer inte går att bortse ifrån och att en omfattande utredning erfordras i varje specifikt fall. Detta innebär att studiens resultat endast är en förenkling eftersom resultatet grundar sig i att väsentliga faktorer har bortsetts ifrån. För att få ett mer pålitligt resultat förslås därför empirisk undersökning för framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)