Kan skola, fritid och familj hjälpa barn som befinner sig i riskzonen till kriminalitet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Vi har valt att titta på om familj, skola och fritid kan hjälpa barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Syftet med undersökningen är att studera om man kan förebygga kriminalitet för barn som befinner sig i riskzonen genom tidiga insatser i skola, familj och på fritid. För att få djupare information har vi använt oss av kvalitativ metod. För att få en djupare förståelse om hur man kan förebygga kriminalitet genom tidiga insatser i skolan, fritid och föräldrarna för barn som befinner sig i riskzoner har vi valt att göra intervjuer samt använt oss av relevant litteratur och tidigare forskning. Vi har intervjuat två ungdomar, en skolkurator samt svar på två frågor från vår b-uppsats, "Jag har alltid varit oskyldig...". Vi har kommit fram till att skola, fritid och familj har en viktig roll i det förebyggande arbetet för barn som befinner sig i riskzonen för kriminalitet. Genom att lärare och annan personal i skolan tidigt uppmärksammar barn som tycks ha problem kan man genom olika insatser hjälpa dem och deras familj. Vi har fått bekräftat att fritiden har betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Det barnen gör på sin fritid kan hjälpa till att hålla dem borta från kriminalitet och missbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)