”Krisen är inte bara ett hot – den är redan över oss” : en studie om hur IPCC:s klimatrapport framställs i svenska nyhetsartiklar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Journalistik

Författare: Malin Johannesson; [2020]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om hur en forskningsrapport från FN:s klimatpanel IPCC gestaltas i nyhetsartiklar i svensk media. Syftet med den här undersökningen var att studera hur klimatförändringar, och tillika en vetenskaplig rapport om dessa, gestaltas i nyhetsrapporteringen idag. Uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys av 32 stycken nyhetsartiklar från tolv olika nyhetsredaktioner, med artiklar från både papperstidningar och webbsajter. Vidare utgår undersökningen från gestaltningsteorin och bygger på teoretiska perspektiv från James Painter, Saffron O’Neill et al och Miyase Christensen et al. Resultatet av undersökningen visade att den gestaltning som är mest närvarande i nyhetsartiklarna skildrar IPCC:s rapport i termer av att klimatförändringarna är en katastrof. Även om denna gestaltning var mest dominerande så var det inte ovanligt att artiklarna avslutades på ett positivt sätt, genom att journalisterna lyfte de mer hoppfulla aspekterna av IPCC:s prognos. Det var också vanligt att nyhetstexterna tog upp ekologiska och metrologiska aspekter, såsom att den biologiska mångfalden påverkas av stigande temperaturer eller att väderfenomen som översvämningar blir vanligare. De personer som intervjuades i artiklarna var övervägande olika experter eller forskare, vilket resulterar i att röster från de lokala samhällen som drabbas av klimatförändringar inte kommer till tals i nyhetsartiklarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)