Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. I föreliggande studie undersöks de specifika- och icke-specifika faktorerna samt kriminogena behov för att få en överblick i vad det är som påverkar en individ i behandling utifrån ett relationellt perspektiv. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad behandlingsrelationer och terapeutiska allianser tillskrivs för värde i forskning samt vilken vikt relationer ges i forskning om kriminogena behov. I följande studie har en litteraturöversikt med en begreppsanalys tillämpats för att kunna få svar på det uppställda syftet och frågeställningarna. Resultatet visade att det icke-specifika området och de kriminogena behoven särskiljde sig, då det icke-specifika området påvisade att relationen spelar en signifikant roll medan de kriminogena behoven belyser riskfaktorer som centrala att rikta behandling emot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)