Anabola hormoners effekt på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Medelålders och äldre män är en stor patientgrupp inom fysioterapi. Åldrande minskar kroppsliga nivåer av testosteron och tillväxthormon hos denna patientgrupp. Detta kan bidra till försämring av rörelseapparatens kapacitet. Det var därför relevant att kartlägga eventuella behandlingseffekter av testosteron och tillväxthormon på rörelseapparatens kapacitet.   Syfte: Kartlägga och sammanställa aktuell forskning gällande evidensen av hormonbehandling med enbart testosteron, eller en kombination av testosteron och tillväxthormon, på rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män.   Metod: Litteratursökning genomfördes i databasen PubMed. Åtta artiklar inkluderades. Dessa kvalitetgranskades enligt PEDro scale, varefter evidensstyrkan bedömdes enligt SBU:s GRADE.   Resultat: Måttligt starkt vetenskapligt underlag för att behandling med testosteron har en förbättrande effekt på styrka och power. Begränsat vetenskapligt underlag för att behandling med testosteron har en förbättrande effekt på trappgång. Testosteron har ej någon förbättrande effekt på gångförmåga, men det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt. Otillräckligt vetenskapligt underlag för att testosteron och tillväxthormon har en förbättrande effekt på VO2-max.   Konklusion: Effekterna av hormonbehandling med testosteron och tillväxthormon varierar mellan enskilda delar av rörelseapparatens kapacitet hos medelålders och äldre män. Detta indikerar att fler studier med större deltagarantal är angeläget för att säkerställa effekterna av interventionen.   Nyckelord: Growth hormone, testosterone, hormone replacement therapy, physical function, elderly

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)