Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. Det finns även en koppling mellan personers fysiska yttre och självuppfattningen som grundas i de västerländska normer som finns kring utseende och kroppsideal. Syftet med uppsatsen är att undersöka kvinnliga elevers fysiska självuppfattning och hur de upplever att den påverkar deras deltagande och syn på idrott och hälsa. En semistrukturerad intervjumetod användes för undersökningen och sex kvinnliga gymnasieelever deltog. Resultatet visar att respondenternas fysiska självuppfattning varierar beroende på vilken situation eleverna befinner sig i. Den teoretiska undervisningen framstår problematisk då läraren pratat om hälsa på ett vilseledande sätt utan att ta hänsyn till elever med bland annat ätstörningar. Samtliga respondenter anser att undervisningen om fysisk självuppfattning kan bli mycket bättre och att det är ett arbete för hela skolan. Då begreppet hälsa har många definitioner finns det goda möjligheter att vidga undervisningen om hälsa. Samhället överöser oss dagligen med hur vi kan uppnå hälsa genom att konstant förändra oss själva. Hälsa-undervisningen borde fokusera mer på att lära elever om självkärlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)