HUR LYCKAS MAN MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING? - En kvalitativ intervjustudie av fem svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Jämställdhetsintegrering har varit den svenska huvudstrategin för att uppnå jämställdhet de senaste tjugo åren. Strategin antogs eftersom jämställdhetsarbete fram till dess hade misslyckats med att generera den reella jämställdhet som eftersträvades och inte längre ansågs tillräcklig.Jämställdhetsintegrering valdes då strategin anses ha kapaciteten att åstadkomma ett systemförändrande jämställdhetsarbete och därmed en reell jämställdhet. Trots att strategin har varit aktiv relativt länge så råder det fortfarande stor osäkerhet kring begreppet och hur en lyckad jämställdhetsintegrering uppnås. Syftet med den här studien är bidra till ett svar på den frågan genom att via teorier och tidigare forskning kring organisatoriskt utvecklingsarbete och jämställdhetsintegrering formulera en modell för lyckad jämställdhetsintegrering i kommuner och sedan pröva den på fem svenska kommuner. Uppsatsen är av en kvalitativ intervjustudie och argumenterar för att baserat på tidigare forskning så bör de kommuner som lyckats bättre med jämställdhetsintegrering i större utsträckning ha arbetat i linje med modell för lyckad jämställdhetsintegrering i kommuner än de kommuner som har lyckats mindre bra med jämställdhetsintegrering. Studiens resultat tyder på att det kan finnas ett visst samband men visar framförallt att bilden inte är så enkel. Kommuner utgör en specifik kontext och följer därför inte den struktur som uppsatsens tidigare teorier är baserade på. Detta eftersom en lyckad jämställdhetsintegrering kan uppnås även utan modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)