Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 40 miljoner människor runt om i världen är i behov av palliativ vård varje år. Närstående har en betydelsefull roll i den palliativa hemsjukvården och kan vara en stor tillgång för patienten men också för sjuksköterskans arbete. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod: En litteraturstudie grundad på tio kvalitativa empiriska studier genomfördes och resultatet sammanställdes genom manifest innehållsanalys. Sökningarna har gjorts i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Resultatet genererade tre kategorier; En omvälvande period i livet, En värdefull relation och En vårdande roll. Ur dessa genererades fyra underkategorier; En emotionell chock, Hemmet som en trygghet, Ansvar och Delaktighet. Konklusion: De närstående handskades med mycket känslor under hela vårdförloppet, men även efter döden. Behovet av stöd var stort och relationen med sjuksköterskan var en viktig komponent för att den palliativa vården i hemmet skulle fungera väl. Känna delaktighet, bli sedd samt att få tillräcklig och adekvat information var väsentligt för att uppleva relationen som god. Kunskap om hur närstående upplever palliativ vård i hemmet underlättar för sjuksköterskans arbete med att skapa och bygga en relation, ge stöd men också kunna ta tillvara på den resurs som närstående kan vara i omvårdnaden av patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)