Digitala medier i skolan och fritidshemmet : Förklara, försvara och implementera användandet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker delar av den digitaliseringsprocess som skolan stått inför och fortfarande befinner sig inom. Syftet är att, utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv och genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande, undersöka hur digitala medier används i skolan och fritidshemmet. Arbetet belyser svårigheter och möjligheter som pedagoger kan se i användandet och i processen av digitalisering. Undersökningen består av två delar: en kvalitativ enkätstudie samt en kvalitativ intervjustudie. Undersökningen genomfördes bland pedagoger från förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidspedagoger som arbetar med samma åldrar. Resultatet visar hur digitala medier används och i vilken utsträckning. Främst används digitala medier till språkträning eller för olika uttrycksformer, därtill även till stor del utanför undervisningen. Fördelar med digitala medier ses vara att det ger olika ingångsvinklar, är elevnära och väcker nyfikenhet. Svårigheter visas till stor del vara resurser samt personalens kunskaper, färdigheter och bristande fortbildning, detta påverkar även personalens inställning till användande av digitala medier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)