Vad hände med demokratin? - En kunskapsöversikt om demokrati och svenskämnet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka på vilka sätt svenskämnet, enligt forskning, kan vara ett demokratiämne. Skolans, och mer specifikt svenskämnets, förhållande till det omgivande samhället och dess maktstrukturer hamnar därför i förgrunden för kunskapsöversikten. Kunskapsöversiktens material består av ett flertal texter, så som artiklar, uppsatser och avhandlingar, vilka samtliga berör det studerade ämnet. Kunskapsöversikten är ett resultat av en systematisk sökprocess där materialet analyserats, tematiserats och sammanställts i relation till frågeställningen På vilka sätt kan svenskämnet vara ett demokratiämne?. Materialet visar att begrepp, så som demokrati, är svårdefinierade och samtidigt ideologiskt och politiskt laddade. Lärarna i materialet är svensklärare och beskriver demokrati framförallt utifrån praktiska och ideologiska perspektiv vilka i sin tur påverkar undervisningen. Deras ämne framstår i materialet som splittrat och ambivalent med en mängd olika syften och i kunskapsöversikten diskuteras detta svårdefinierade svenskämne i relation till samhället och demokrati. Svenskämnets och skolans roll i samhället präglas av komplexitet. Frågor så som “Vad är svenskämnet syfte?”, “Hur ser demokrati- och värdegrundsarbetet i skolan ut?” och “Hur påverkas skolan av samhällets ideologier och maktordningar” är naturligtvis svåra att besvara även om kunskapsöversiktens resultat tangerar dessa frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)