BHV – sjuksköterskans erfarenheter av amningsrådgivning på barnavårdscentral

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige har amningsfrekvensen sjunkit enligt statistiken. För en del kvinnor kommer amningen igång helt okomplicerat medan för andra kan det bli mer problematiskt. Vad sjuksköterskan har för inställning i relation till amning spelar en betydande roll för hur stöd ges och hur det upplevs. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av och syn på amningsrådgivning inom barnhälsovården. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med tio sjuksköterskor inom barnhälsovården i nordvästra Skåne. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes och resulterade i att två kategorier och sex underkategorier framkom i studien. Resultat: I kategorin Viktigt att arbeta främjande i amningsrådgivningen framkom det att BHV-sjuksköterskorna hade erfarenheter av att de hade en viktig roll i arbetet med amning i att stödja och motivera mammorna till att lita på den egna förmågan. I kategorin Svårt och tidskrävande med amningsrådgivning framkom det att tidiga hemgångar från BB ledde till att amningsrådgivningen fick läggas på en mer grundläggande nivå vilket tog mer tid för BHV-sjuksköterskorna. Ibland kunde en känsla av begränsning uppkomma då ingenting hjälpte i rådgivningen. Konklusion: För att uppnå framgång i amningsrådgivningen krävs mycket kunskaper hos BHV sjuksköterskan, och ett ökat samarbete mellan BB och BHV hade behövts för att kunna vägleda och stötta föräldrarna till att fatta rätt beslut om att amma eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)