Jämförbarhet i hållbarhetsredovisning – En studie av tillämpningen av GRI G4 bland företag i finansiella sektorn och gruv- och metallsektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: GRI G4 är ett principbaserat ramverk som används av företag ochorganisationer i olika branscher och sektorer. Stor flexibilitet i tillämpningen av ramverketriskerar att medföra skillnader i innehåll och struktur i hållbarhetsredovisningen, vilketmotverkar jämförbarhet i hållbarhetsredovisningen. Detta är problematiskt då intressentersmöjlighet att bedöma och jämföra hållbarhetsarbete mellan olika företag kan påverkasnegativt.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligtGRI G4 tolkas och tillämpas av företag i två olika branscher, och om detta leder tilljämförbarhet i hållbarhetsredovisningen.Metod: För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie genomförts. Rapportenbaseras på sekundärkällor och består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativadelen är en kartläggning av antal rapporterade väsentlighetsaspekter bland de valda företagen,och den kvalitativa delen är en analys baserad på GRI:s principer förhållbarhetsredovisningens innehåll (intressenthänsyn, väsentlighetsanalys,hållbarhetssammanhang och fullständighet). Även redovisningarnas struktur har studerats.Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Boliden, LKAB och SSAB valdes ut för närmare studier.Resultatet analyserades i enlighet med referensramen, vilken utgörs av nyinstitutionell teori,intressentteori och legitimitetsteori.Resultat och slutsats: Intressentförväntningar och behov av att skapa och behålla legitimitetär sannolikt starka drivkrafter till varför företag hållbarhetsredovisar. Hur företagenhållbarhetsredovisar enligt GRI G4 präglas till stor del av den institutionella miljön inombranschen. Den institutionella miljön påverkar därför redovisningens utformning ochinnehåll. Skillnader i detaljrikedom, struktur och väsentlighetsaspekter observerades istudien. Flexibilitet i tillämpningen av GRI G4 påverkar därför jämförbarheten mellan företagoch branscher.Förslag till fortsatt forskning: Studera ett större antal företag och branscher för attundersöka i vilken grad företag arbetar med hållbarhet i praktiken, huruvidahållbarhetsredovisningar är jämförbara mellan länder och om EU-direktiv 2014/95/EUpåverkat hållbarhetsredovisningens kvalitet och omfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)