Värdebaserad vård - En ny strategi för vårdens styrning

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Under de två senaste decennierna har det främsta syftet med styrning och organisering inom hälso- och sjukvården varit att styra dess resursförbrukning och dämpa den snabba kostnadsökningstakten. I försöken att effektivisera sjukvården skedde en övergång från en dominans av medicinsk professionslogik till ett införande av marknadslogik, vilken började konkurrera med den medicinska professionslogiken. De senaste åren har en ny strategi för vårdens styrning, värdebaserad vård, fått stor spridning. Målet med strategin är att förbättra värdet för patienten och stärka professionen. Syftet med denna uppsats är därmed att besvara hur den nya strategin för vårdens styrning, värdebaserad vård, har påverkat institutionella logiker inom hälso- och sjukvården. Studiens metodologiska angreppssätt utgår från den fenomenologiska traditionen vilken är tolkningsinriktad utifrån en extern infallsvinkel. Forskningsdesignen utgörs av en fallstudie av Mölndal Ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Empirin består av data från intervjumaterial och dokumentanalyser av Sahlgrenska Universitetssjukhusets årsredovisningar och budgetar från åren 2012 till och med 2015, samt utifrån artiklar som berör värdebaserad vård. Studiens teoretiska utgångspunkter består av institutionell teori med tyngdpunkt i isomorfism och institutionell logik samt tidigare forskning om institutionella logiker inom hälso- och sjukvården, vilka består av medicinsk professionalism och marknadslogik. De slutsatser som har kunnat fastställas är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påverkats av olika interna och externa tryck till att införa strategin värdebaserad vård. Det nya arbetssättet enligt värdebaserad vård har stärkt den medicinska professionslogiken, dock finns marknadslogik fortfarande kvar. Medicinsk professionalism framträder som den numera dominerande logiken genom en organisering av verksamheten utifrån dess fundament, vilka består av hög vårdkvalitet, autonomi och kollegialitet. Framträdandet av marknadslogik är tydligast genom ökad patientcentrering samt stor fokus på korta vårdtider, vilket resulterar i hög kostnadseffektivitet och ansvarsutkrävande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)