Lärares uppfattningar om utomhusmatematik som undervisningsmetod

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka vad lärare som undervisar i grundskolans tidigare år, årskurs F-6, har för uppfattningar om och erfarenheter av utomhusmatematik som undervisningsmetod. Jag ville också undersöka vilka för- och nackdelar lärare uppfattar med utomhusmatematik samt undersöka hur de använder metoden och om det är några specifika områden de i så fall helst arbetar med. Undersökningen är en kvalitativ studie där jag har samlat in material genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta lärare. Det insamlade materialet har jag sedan analyserat utifrån mina frågeställningar samt diskuterat dessa i relation till det sociokulturella perspektivet och den forskning som jag presenterat. Resultatet i min studie visar att flera av lärarna har liknande uppfattning gällande utomhusmatematik som undervisningsmetod. Samtliga lärare anser att utomhusmatematik är en metod som gör matematiken mer konkret och verklighetsförankrad för eleverna. Alla utom en lärare hade en positiv inställning till metoden. Samtliga lärare såg fler fördelar med metoden, men en lärare var trots detta inte positivt inställd till att använda utomhusmatematik i sin undervisning. De nackdelar som lärarna tog upp var framfoör allt yttre faktorer som vädret samt gruppens karaktär. Dock var fördelarna övervägande och det handlade bland annat om den konkreta matematiken och att det främjar hälsan att röra på sig utomhus. Undersökningen visar att lärarna med hjälp av utomhusmatematiken vanligast arbetar med områdena geometri, sannolikhet, statistik, taluppfattning och problemlösning. Utemiljön är inte alltid den lättaste att undervisa i. Flera av lärarna belyste vikten av att först lära eleverna att ha lektion utomhus för att metoden ska bli effektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)