Att göra ett offer- En kritisk policyanalys av Förenta Nationernas problematisering av människohandel

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Forskning har visat på att narrativet om det ’passiva kvinnliga offret för människohandel’ har haft en stor inverkat på utformandet av lagstiftning emot människohandel. Detta har lett till att vissa menar att lagstiftning emot människohandel ger en inkorrekt och snäv skildring av människohandel som fenomen. I denna studie kritiskt granskas hur Förenta Nationerna problematiserar människohandel som fenomen. Med utgångspunkt i feministisk säkerhetsteori genomförs en kritisk policyanalys av Förenta Nationernas ’Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children’ och ’United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons’. Studien visar att narrativet om det ’passiva kvinnliga offret’ finns representerat i hur Förenta Nationerna problematiserar människohandel, något som i sin tur kan få allvarliga konsekvenser för de som utsätts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)