Patientrapporterade utfallsmått, styrkemätning och hopptest vid sex, nio och tolv månader efter rekonstruktion av främre korsbandet : en prospektiv registerstudie

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Helena Wallmark-gabrielsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnader postoperativt efterrekonstruktion av främre korsbandet medelst en förlängd rehabilitering. Detta undersökt vidolika intervall från noll till sex månader, noll till nio månader samt noll till tolv månader, medhjälp av de tre testmetoderna patientrapporterade utfallsmått, styrkemätning och hopptest. Metod Studien är en prospektiv registerstudie baserad på data från en studie från Capio Artro ClinicStockholm. Urvalet bestod av 161 individer, 45 kvinnor och 116 män som genomgått enrekonstruktion av främre korsbandet med hamstringsgraft (80st) eller patellarsenegraft (81)och genomgått uppföljning vid sex, nio respektive tolv månader postoperativt. Allaforskningspersoner var randomiserade till operationen med de två valen av graft.Patientrapporterade utfallsmått genomförs som en självskattad funktion enligtpatientrapporterade frågeformulär Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) föratt mäta om funktionell återhämtning ökar. Styrkemätning undersöker isokinetisk styrka medhjälp av Biodex, en isokinetisk dynamometer och med hjälp av enbenshopp, för att mäta omlårmuskelstyrka Leg Symmetry Index (’LSI’) oskadat/skadat ben minskar. Resultat Isokinetisk styrka visade signifikant skillnad månad noll till sex (p<0.001) och månad noll tilltolv (p<0.004), medan ingen signifikant skillnad (p<0.868) visades månad noll till nio.Enbenshopp och patientrapporterat frågeformulär enligt KOOS visade signifikant skillnad(p<0,001) vid all tre mättillfällen. Konklusion Studien visar att det föreligger skillnader postoperativt efter rekonstruktion av främrekorsbandet medelst en förlängd rehabilitering. Samtliga tre testmetoder, självskattad funktionenligt Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), leg symmetry index (’LSI’)oskadat/skadat ben isokinetisk styrka mätt med Biodex och enbenshopp, visar att en förlängdrehabilitering bättre förbereder patienten för återgång till tidigare aktivitetsnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)