Att gå baklänges in i framtiden: "Livet blev rätt bra - ändå!" : En narrativ studie om Livsberättelsens menings- och identitetsskapande funktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Författare: Anika Regenthal; [2015]

Nyckelord: Livsberättelse; Narrative; Livsvärld;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att synliggöra livsberättelsens och berättandets menings- och identitetsskapande kraft och funktion. Det är en metodologisk studie med strävan att fokusera på livsberättelse, både som fenomen och som social handling. För att göra detta har uppsatsen koncentrerats på min informants, Sveas, livshistoria. Narrativ metod, som legat till grund för studien, har varit av kvalitativ art i form av livsberättelseintervju i kombination med dialogisk-performance analysmodell med utgångspunkt i hermeneutiken. Som teoretisk referensram för arbetet ligger livsvärldbegreppet, social konstruktionism, livsberättelseperspektivet och minnets roll. En muntlig livsberättelse berättas alltid i enlighet med kulturella konventioner och i relation till olika diskurser och offentliga berättelser som dominerar det sociala och kulturella sammanhang som berättaren lever i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)