Svensk havsmiljö i förändring: En studie om aktörers miljöperspektiv och etablerandet av Havs- och vattenmiljömyndigheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Till följd av en havs- och vattenmiljösatsning tillsatte regeringen år 2009 en utredning för att ta fram förslag på utformningen av en ny havs- och vattenmiljömyndighet. Detta skullekunna ses som ett skifte inom svensk miljövård som präglats av en integrerad syn på miljöfrågor som rör land, luft och vatten, under hantering av Naturvårdsverket. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om vattenvårdens inblandade aktörer lyfter perspektivet om sammanhållningen mellan land-, luft- och vattenfrågor när de argumenterar för eller emot den nya myndighetens etablerande samt huruvida detta kan förankras i deras institutionella ställningstagande. Genom en kvalitativ textanalys har frågeställningar om och hur en integrerad syn på land-, luft- och vattenmiljö lyfts av aktörerna undersökts. Vidare undersöks en hypotes om förankring mellan integrerad syn och val av Naturvårdsverket som institution. Detta genomfördes med ett totalurval av remissvaren som inkom till den statliga utredningens betänkande (SOU 2010:8). Detta kunde tänkas säga någonting om aktörernas inställning till den nya myndigheten och betydelsen av en integrerad syn inom svensk miljövård. Studiens resultat visade att vissa aktörer lyfter ett integrerat perspektiv mellan land-, luft och vattenfrågor och förankrar detta i sin argumentation vid val av institution.Hypotesen kunde dock inte ges förklaringsmöjlighet då aktörer med andra institutionella ställningstaganden än Naturvårdsverket lyfter en integrerad syn på land-, luft- och vattenfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)