Säkerhet i molnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

Sammanfattning: Datormoln är en teknik baserad på användning av applikationer och data över Internet. Molnet som det även kallas erbjuder användarna resurser och tjänster på Internet som exempelvis lagring, applikationer och processorkraft. Tekniken har sina fördelar så som låga IT-kostnader för företag. Ett omtalat och diskuterat ämne är säkerheten kring molnet, det är denna aspekt arbetet kommer att beröra. Denna uppsats kommer att svara på frågan: Vilka är molntjänstleverantörernas och kundernas ställningstagande kring säkerheten i datormolnet? För att kunna besvara frågan har det utförts en insamling av teori samt teoretisk granskning för att utesluta fakta som inte är relevant för vår forskningsfråga. I uppsatsen har den empiriska datan samlats in via enkätundersökningar som har besvarats av VD, drifttekniker och IT-chefer för vardera företag som bedriver sin verksamhet i Sverige. Undersökningens resultat visar att ställningstagandena kring säkerheten i molnet är likt på många punkter angående säkerhetsaspekter men det finns skillnader kring vissa aspekter på hur molnleverantörerna och kunderna ställer sig till säkerheten samt vilka hot vardera part anser vara störst mot molnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)