Äldrevårdsmottagning - hur arbetar distriktssköterskan? En intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Antalet äldre personer i Sverige har ökat och det finns ett behov av en sammanhållen vård och omsorg för äldre patienter. I Region Skåne finns äldrevårdsmottagningar på vårdcentraler. Syftet var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av hur de arbetar på äldrevårdsmottagning på vårdcentral. Studiens metod var kvalitativ intervju och dataanalysen skedde med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna arbetade personcentrerat genom att de underlättade kontakten med sjukvården, främjade hälsa, samordnade vården, samarbetade med andra, främjade kontinuitet och prioriterade utifrån behov. De arbetade även självständigt, som innebar att distriktssköterskorna själva ansvarade för mottagningen, hade ökad möjlighet till förbättringsarbete samt anpassade sig efter tillgängliga resurser. Distriktssköterskor har visat sig ha en betydelsefull roll på äldrevårdsmottagningen då det oftast är de som ansvarar för hela mottagningen och hur arbetet bedrivs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)