Bedömning av läsförståelse hos elever inom autism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien var att få förståelse av lärares och speciallärares uppfattningar och erfarenheter om arbetet med bedömning av läsförståelse hos elever inom autism. Studien tog också upp hur lärare och speciallärare bedömde läsförståelse samt vilka anpassningar som gjordes för att elever inom autism skulle bli bedömda på ett likvärdigt sätt. Studien utgick från kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats. Utifrån semistrukturerade intervjuer intervjuades sex lärare och sex speciallärare i fyra olika kommuner. Resultatet av studien visade att det var en stor utmaning att bedöma läsförståelse hos elever inom autism. Läsförståelse kräver många olika förmågor som elever inom autism kunde ha olika stora svårigheter med. Det var flera faktorer som skapade hinder inom läsförståelse för dessa elever. En av det främsta bedömningsmetoder som användes var samtalet trots att elever inom autism hade svårt att kommunicera samtidigt som lärarna och speciallärarna såg det som ett hinder för bedömning. Det var betydelsefullt att lärmiljön var tillgänglig och att anpassningar gjordes för elever inom autism. Slutsatserna var att läsförståelse hos elever inom autism var komplext, svårt att bedöma samt att lärare och speciallärare önskade få mer kunskap om ämnet. Sammanfattande tydde våra resultat på att elever inom autism hade svårt att nå upp till målen i skolans olika kursplaner samt att lärare och speciallärare behövde ha mer kunskap om hur de skulle bedöma och utveckla elevernas förmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)