Standardisering av ständigt varierande processer på IKKAB En fallstudie inom energi och elkraft

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Företag i konsultbranschen arbetar med många olika kunder på samma gång och man har kontakt med mycket olika människor över tiden. Detta kan skapa problematik i kommunikationen vilket i sin tur i värsta fall kan leda till otillräckliga resultat och icke nöjda kunder. En del av problemet ligger i beslutspunkter, alltså då man avgör hur man ska gå tillväga för ett specifikt uppdrag och vilka processer som ska ingå. Här finns kriterier att ta hänsyn till för att uppfylla kundens önskemål och även överträffa dennes förväntningar.Kvalitets- och miljöledning har en huvudsaklig uppgift, nämligen att strukturera upp organisationer till att bli hanterbara. Det handlar till stora delar om att säkra processer och den kvalitet som framstår ur dessa. Denna strukturering blir svårare då man talar om tjänster, vilket man ofta gör i konsultverksamhet där kundomfattningen varierar kraftigt. Här behövs väldefinierade kriterier för framgång. Det handlar om att arbeta med varje specifik kund för att specialutforma processerna efter dennes önskemål.En interaktion mellan olika kvalitetsledningsverktyg kan ge resultatet vilket man eftersträvar. Om man har rätt förståelse kan man använda dessa verktyg för att successivt implementera förbättringar och detaljstyra varje process så att den blir unik, detta kräver inte så mycket arbete och spar mer tid än vad det tar ur ett längre perspektiv. Själva tanken med kvalitetsledningsverktygen är att stödja kvalitetsutvecklingen på IKKAB.Genom att använda diverse kvalitetsledningsverktyg kan man på ett effektivt sätt arbeta fram de flödesscheman som man sedan kommer att arbeta efter, detta är något som fördelaktigt kan påbörjas redan vid implementeringen av ledningssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)