Kalkylavvikelser : Aktiv påverkan i det dagliga arbetet i tillverkande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Dagens samhälle präglas av ständiga förändringar i omvärlden. Internationalisering, globalisering och teknikutveckling är faktorer som leder till en ökad global konkurrens för företagen, vilket gjort att företag måste förbättra sina processer för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och lönsamma. Det ständigt förändrade samhället kräver en väl genomförd ekonomistyrning för att företag ska kunna följa med i utvecklingen. Tillverkande företag är en stor del av det svenska näringslivet och måste därmed anpassa sig i den takt som globaliseringen sker. Många forskare har identifierat en kunskapslucka mellan ekonomistyrning i teori och praktik, då mycket forskning och utveckling av metoder inom ekonomistyrningen äger rum utan att man ser till hur detta uppfattas i praktiken.

 

Syftet med denna studie är att se vilka orsaker som kan förklara varför eventuella kalkylavvikelser uppstår i ett tillverkande företag inom fordonsindustrin i Sverige, samt hur dessa avvikelser kan påverkas och reduceras genom aktiv påverkan i det dagliga arbetet. Med intern benchmarking och Kaizen som verktyg vill vi öka kunskapen om dessa avvikelser och hur de kan påverkas, för att sedan reduceras och ge en bättre precision i förkalkylerna. Studien har genomförts med intervjuer, möten och observationer på två fallavdelningar i ett större tillverkande företag, för att skapa en djupare förståelse. Vidare har studien genomförts med ett kvalitativt tillvägagångssätt.

 

Resultaten vi funnit genom studien visar att möjligheten till att påverka de kalkylavvikelser som uppstår är stor. Möjligheten till aktiv påverkan skiljer sig beroende på vilken position i företaget respondenterna har. Studien visar att de flesta respondenter anser att tidsbrist är den största anledningen till att de inte använder sig mer av verktyg för påverkan såsom Kaizen och intern benchmarking. Vidare har vi funnit att medarbetare motiveras av mer än enbart monetär ersättning, såsom att få gehör och muntlig uppmuntran. Av studien kan konstateras att olika verktyg för effektiviseringar i teorin ofta framställs som oproblematiska och enkla att implementera, men i verkligheten och praktiken är det mer komplicerat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)