Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. Den traditionella marknadsföringen genom annonser i olika medier är ofta förenat med företag som vill nå stora kundgrupper och som är beredda att spendera stora ekonomiska resurser. Till detta finns ofta beprövade och etablerade teorier för marknadsföring. Däremot i en mer digitaliserad kontext som under senare år blivit vanligare, finns luckor i problembesvarande för befintliga marknadsföringsteorier när det kommer till mindre företag på en regionalare marknad. En lokal marknad för försäljning av svenskt kött visade sig enligt en marknadsrapport från LRF 2016 vara eftertraktat hos konsumenter. En möjlighet för lantbruksföretag att sälja köttlådor direkt till konsumenten utan mellanhänder har därför uppkommit. Denna studie undersöker av den anledningen hur lantbruksföretag marknadsför sig i en digitaliserad kontext och vilka fördelar företagen upplever att digitala medier skapar vid försäljning av köttlådor direkt till konsument. För att utföra studien och besvara frågeställningen har tre stycken fallföretag i Uppland intervjuats. Företagen sysslar huvudsakligen med lantbruk i någon form och har försäljning av köttlådor direkt till konsument. Gårdarna bedriver antingen en gårdsbutik alternativt en enkel form av utlämning av köttlådor och huvudsysslan på gården har inte nödvändigtvis enbart varit köttproduktion. Samtliga företagare i studien har arbetat med lantbruk på heltid. Teorierna som används i den teoretiska syntesen används för att analysera den insamlade empirin i studien. De teorier som används är marknadsmixen, positionering och marknadssegmentering för att slutligen kunna besvara hur lantbruksföretag arbetar med inbound marketing och gynnas av word-of-mouth. Inbound marketing bygger på att genom sociala medier bygga upp en känsla och engagera konsumenten i produkten och företaget. Word-of-mouth är teorin kring ett företags opåverkbara rykte när konsumenten berättar vidare om sina erfarenheter till sin närhet genom dialoger. Hur företagen i studien sedan arbetar med inbound marketing kan gynna dem genom word-of-mouth, under förutsättning att produkten eller tjänsten är av hög kvalité. Slutsatsen för studien är att en viktig framgångsfaktor för att lyckas med försäljning av köttlådor direkt till konsument är att engagera konsumenten genom inbound marketing. Genom inbound marketing kan de som ser inläggen på sociala medier sprida det vidare genom electronic word-of mouth. Ryktet sprids också genom word-of-mouth lokalt, av den anledningen är det viktigt att företagen producerar kött av hög kvalité för att ett gott rykte ska spridas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)