Ungdomars erfarenhet av tvångsvård : En kvalitativ studie av ungdomars upplevelse av tvångsvård på Statens institutionsstyrelses hem under 2016

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Vårt syfte med uppsatsen har varit att lyfta fram ungdomarnas egna ord av att befinna sig inom Statens institutionsstyrelses vård i Sverige. För att få en djup och beskrivande bild har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod och analyserat vårt material utifrån en tematisk analys av texterna i boken ”Kärlek + Lycka + Svek= Tårar”, utgiven 2017 av Statens institutionsstyrelse där ungdomar delar med sig av sina erfarenheter av livet på ett SiS-hem. Den tematiska analysen resulterade i tre huvudteman, ”att inte vara delaktig i sitt eget liv”, ”ett kontrollerat liv” och ”jag räcker inte till”. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning och Goffmans teori om totala institutioner samt teorier kring maktperspektiv. I studien fann vi samband mellan Goffmans teori och ungdomarnas texter. Resultatet visar på hur Goffmans teori om totala institutioner är relativt omfattande inom tvångsvården och synnerhet inom statens institutioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)