Ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang i jämförelse med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Alva Amanda Säfström; Albulena Berisha; [2017-05-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Utifrån ett salutogent perspektiv jämförde vi ensamkommande ungdomars känsla av sammanhang (KASAM) med ungdomar som inte är ensamkommande i Sverige. KASAM mättes med formuläret KASAM-13 samt en modifierad version av formuläret som inkluderade frågor från BarnKASAM. Totalt deltog 81 ensamkommande ungdomar och 134 ungdomar som inte var ensamkommande. Resultatet visade att ensamkommande ungdomar upplevde lägre övergripande KASAM, samt lägre grad av dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet visade även att ensamkommande ungdomar skattade lägre på tio av tretton frågor, medan grupperna inte skilde sig åt på tre av frågorna. Vi tolkade resultatet utifrån tidigare forskning gällande traumatisering, psykopatologi och postmigrationsstress hos ensamkommande ungdomar. Vi diskuterade insatser som kan stärka KASAM och därmed förbättra ensamkommande ungdomars psykiska hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)