Sjuksköterskans stöd till föräldrar i pediatrisk palliativ vård inom onkologi : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Den palliativa vården som finns i all hälso- och sjukvård syftar till att stödja livskvalitén hos patienter som har en progressiv och livshotande sjukdom eller skada. Föräldrars mest traumatiska erfarenhet är när deras barns kurativa behandling mot cancer övergår till palliativ vård. Peplaus interaktionsteori kan användas för att sjuksköterskan ska kunna etablera en relation med föräldrar vars barn får palliativ vård. Relationen är viktig för att sjuksköterskan ska kunna ge det stöd som föräldrar är i behov av. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans perspektiv av att ge stöd till föräldrar vars barn får palliativ vård inom onkologin. Metod: En systematisk litteraturstudie med en konventionell innehållsanalys gjordes utifrån 10 artiklar. Resultat: Två huvudkategorier, Sjuksköterskans stöd till föräldrar och Sjuksköterskans svårigheter med att ge stöd till föräldrar. Stödet som sjuksköterskan gav gjorde att föräldrarnas kapacitet ökade, vilket gjorde att de dagliga påfrestningarna i föräldraskapet blev hanterbara. Sjuksköterskorna kunde uppleva att det fanns faktorer som hindrade att ge det stöd föräldrarna förväntade sig. Dessa faktorer grundade sig i föräldrarnas emotionella agerande som ledde till konflikter. Konklusion: I studien framgår det att mer forskning behövs om stödet till föräldrarna inom pediatrisk palliativ vård i onkologin eftersom det inte finns tillräcklig evidens inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)