Flerspråkig undervisning av nyanlända elever – transspråkande i en språkintroduktionskontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker transspråkande i undervisningen av flerspråkiga nyanlända elever på en gymnasieskolas Språkintroduktionsprogram med hjälp av följande frågor: Hur uppmuntras och används transspråkande av lärarna i undervisningen? På vilka sätt beskriver modersmålslärarna att flerspråkiga nyanlända elevers möjligheter till lärande påverkas av en undervisningspraktik som tillåter och uppmuntrar transspråkande? Forskning har visat att stöttning på modersmålet är en viktig faktor för nyanlända elevers skolframgång, samt har en positiv inverkan för andraspråkets utveckling. Modersmålslärarna blir därför betydelsefulla i undervisning som riktar sig till flerspråkiga nyanlända elever.På skolan där studien är genomförd har rektor organiserat undervisning i ämnet samhällskunskap så att fyra modersmålslärare och en ämneslärare, med svenska som modersmål, arbetar tillsammans i klassrummet och på så vis skapat förutsättningar för en flerspråkig undervisning. Det empiriska materialet består av fältanteckningar, som producerats genom deltagande observationer av undervisningen i praktiken, och av transkriberat material från enskilda kvalitativa intervjuer med modersmålslärarna.Resultatet visar att lärarna använder flera språk och multimodala resurser som stöttning i kommunikationsprocesserna och uppmuntrar och tillåter eleverna att använda sina olika språkliga resurser för att stötta varandra i planerade samarbetsinriktade aktiviteter. Modersmålslärarna beskriver att en flerspråkig undervisning kan påverka flerspråkiga nyanlända elevers lärande positivt eftersom eleverna blir mer delaktiga, intresserade av och motiverade till skolarbetet. Men, det framkommer även uppfattningar om att en transspråkande undervisning innebär utmaningar, såsom att samarbeta kring och att planera en sådan undervisning så att alla elever ges likvärdiga förutsättningar för kunskapsmässig och personlig utveckling, vilket uppfattas kunna påverka nyanlända elevers möjligheter att utveckla sina språk- och ämneskunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)