Rehabiliteringsalternativ vid yrsel orsakad av stroke : - En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

Sammanfattning: Inledning: Yrsel är ett av de symtom som uppstår vid stroke i cerebellum och hjärnstammen på grund av cirkulatorisk insufficiens i den posteriora cirkulationen. Vestibulär rehabilitering (VR) är den rehabiliteringsform som idag används på patienter med yrsel, oberoende av orsak till yrseln. VR fokuserar på att utsätta patienten för de moment som skapar yrsel för att starta en habituering i hjärnan. Vi upplever en klinisk kunskapslucka vid fysioterapeutiska interventioner för strokepatienter med yrsel vilket skapar svårighet att ge denna patientgrupp evidensbaserad rehabilitering. Syfte: Syftet med studien var att överblicka nuvarande fysioterapeutiska interventioner för behandling av yrsel orsakad av stroke i cerebellum och hjärnstammen. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes i databaserna PubMed, Amed, Cinahl, Scopus, SweMed+ och PEDro. I studien inkluderades artiklar av randomize controlled trial (RCT) och artiklar av icke RCT design. Granskningsverktyget PEDro användes för att bedöma inkluderade artiklarnas kvalitet. Resultat: Totalt granskades fyra artiklar vilket resulterade i tre olika kategorier av interventioner och signifikanta resultat vid delar av de inkluderade utfallsmåtten. Konklusion: Artiklarna som inkluderades i studien visar på att VR ger minskade symtom av yrsel och förbättrad balans hos patienter med stroke i cerebellum och hjärnstammen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)