Visualisera mera

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Ellen Persson; [2018]

Nyckelord: Infografik; Informationsvisualisering;

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar ämnet informationsvisualisering. Syftet med uppsatsen är att utforska och beskriva möjligheter och utmaningar med användande av informationsvisualisering inom utbildning på högre nivå. Ett bra exempel på att visualisera information är genom infografik som kan beskrivas som grafisk visuell representation av information. Föreliggande uppsats är en forskningsöversikt där tidigare studier om implementering av infografik inom utbildning granskas. Forskningsöversikten är komparativ, ambitionen är således att redogöra tidigare forskning, jämföra likheter samt genom analys besvara frågeställningarna för denna studie. Resultatet presenteras genom en sammanfattning av de studerat material. Forskningsöversikten av tidigare studier integreras med teoretiska sammanhang från olika ämnesområden för att kunna besvara frågeställningarna för denna studie. I de studier som har analyserats överensstämmer syfte, målgrupp, och motivation med denna studie. Resultaten är således applicerbart för- och bidrar med argument som talar för ökad användning av informationsvisualisering inom utbildning på högre nivå. Resultatet från de analyserade studierna är genomgående positivt och presenterade teorier stödjer de argument som talar för användning av infografik och informationsvisualisering inom utbildning. Tekniska hjälpmedel samt olika metoder att visualisera information göra det tänkvärt tillika möjligt att utöka användandet av informationsvisualisering inom utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)