Förskollärares planerade undervisning och tysta kunskap i hållbar utveckling : Utifrån hållbar utvecklings tre dimensioner, ekologi, ekonomi och sociala relationer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Denna studie är gjord för att belysa och förklara hållbar utveckling utifrån de tre dimensioner som bör tas i beaktning i förskolans verksamhet, de är ekologi, sociala relationer och ekonomi. Detta utifrån förskollärarnas planerade undervisning men också från den tysta kunskap de förmedlar till barnen. I studien används icke-deltagande observationer som datainsamlings metod och datan arbetas därefter genom grundad teori för att nå fram till ett resultat. Det är tydligt att hållbar utveckling är ett begrepp som det arbetas aktivt kring i förskolor idag, men det visar sig uppenbart att den tysta kunskapen som förskollärarna besitter och för vidare till barnen är svår att upptäcka för gemene man och att den därför i allmänhet inte tas i beaktning när man talar om hållbar utveckling inom alla dimensionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)