TOMMA ORD UTAN VERKLIGHET - En fallstudie av arbetet med mångfald och integration utifrån förskolans läroplan, Göteborg 2017

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Uzma Ahmad; [2017-06-22]

Nyckelord: Mångfald; Integration; Förskolan; Målsättningar; Kunskap;

Sammanfattning: Sverige är idag befolkat av människor med olika språkliga, kulturella, etniska eller religiösa tillhörigheter, vilket innebär att antalet barn med utländsk bakgrund både i förskolan och i skolan ökar. Förskolan är en viktig arena för integration och möten mellan olika individer och den kulturella mångfalden inom förskolan bjuder på såväl kulturkrockar som kulturmöten. Enligt läroplanens politiska målsättningar måste förskolan aktivt arbeta med ett mångfaldsperspektiv för att integrera alla oavsett sociala eller kulturell bakgrund, och redan i tidiga åldrar lära barnen om de demokratiska grunder som samhället vilar på. Förskollärarna har ansvar utifrån riktlinjerna att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen och att de följer normer och värden som anges samt medverkar till att förskolans uppdrag genomförs. Syfte med uppsatsen var att ta reda på pedagogernas syn på läroplanens mål när det gäller arbetet med mångfald och integration på förskolan i praktiken. Studien svarar på frågeställningarna: vad förskollärarna anser om målen, vilka målsättningar i läroplanen pedagogerna upplever som svårast och vad de gör för att uppnå dem samt vilket stöd de upplever att de får från sin chef. För att uppnå syftet med studien och få svar på mina frågeställningar har en fallstudie genomförts. Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes på en förskola som består av heterogena barngrupper, med sex förskollärare och en enhetschef i västra Göteborg. Resultatet visar att förskolans läroplan används av många som styrmedel trots att de upplever att målsättningarna är oklara, otydliga och mycket tolkningsbara. Studien har visat att pedagogerna upplever sig ha brist på kunskap om olika kulturella och religiösa traditioner, normer och värderingar. Pedagogerna använder sitt eget sunda förnuft för att lösa problem utifrån de värderingar, uppfattningar, kunskaper som man känner sig van vid. Eftersom läroplanens mål ger stort tolkningsutrymme kan det uppstå kulturkrockar. Studien visar att pedagogerna behöver och vill skaffa sig kunskaper om andra kulturer men upplever att ekonomin oftast sätter ett stopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)