Tågerup En historiematerialistisk studie av en mesolitisk boplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arkeologi

Sammanfattning: Uppsatsen utgår från ett historiematerialistiskt perspektiv för att studera Tågerup. Tågerup är en stenåldersboplats i Skåne, öster om Landskrona. På platsen har det funnits Kongemose- och Ertebøllekultur. Uppsatsens frågeställningar är: Hur såg arbetsuppdelningen mellan kvinnor och män ut? Hur var familjerna sammansatta? Finns det några skillnader mellan hur historiematerialister tolkar arbetsuppdelningen och de sociala relationerna jämfört med de arkeologer som har arbetat med Tågerup? De historiematerialistiska teorierna utgår dels från Marx och Engels och dels från arkeologer och antropologer som har vidareutvecklat deras teorier. När teorierna har applicerats på materialet visar det sig att det är troligt att de båda kulturerna i Tågerup mycket väl kan ha varit egalitära. T.ex. har männens och kvinnornas delar i matanskaffandet varit lika stora och det finns inte några monumentalbyggen uppförda på platsen. Det är mycket av de sociala teorierna som är lika hos historiematerialister och de arkeologer som har sysslat med Tågerup. Det beror förmodligen på att historiematerialismen inte har varit isolerad utan påverkat den arkeologiska och antropologiska traditionen som går tillbaka till 1800-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)