ATT BYGGA FRÅN INSIDAN : En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Internt varumärkesbyggande handlar om att på något sätt säkerställa att ett företags varumärkeslöfte anammas av de anställda så att varumärket verkställs i praktiken och i och med det möter de förväntningar som varumärket skapat hos kunden. För att företag ska lyckas förmedla sitt budskap till kund så är det därför viktigt att företag lyckas förena de anställda med företagets varumärke. De anställdas beteende kan fungera som en språngbräda till att förverkliga varumärket, eller det motsatta, genom att de inte handlar i enlighet med varumärket kan det försvåra för varumärket att bli trovärdigt och pålitligt. Ledaren har en viktig roll internt varumärkesbyggande och denne fungerar både som den strategiska länken mellan de strategiska beslut som kommer från huvudkontor och anställdas genomförande.Forskningsområdet internt varumärkesbyggande fokuserar främst på hur ledningen ska arbeta för att kommunicera varumärket samt hur viktiga de anställdas är då de förverkligar varumärket. Därmed är det intressant att undersöka ledarens roll i internt varumärkesbyggande då perspektivet till stor del uteblivit inom forskningsområdet. För att generera en djupgående förståelse för detta, grundar sig arbetet på en kvalitativ fallstudie på företaget Coop där följande problemformulering besvarats:"Hur upplever butikschefer på Coop internt varumärkesbyggande och sin roll när företaget genomgår en varumärkesförändring?"Syftet med studien är att undersöka vilka aspekter som hindrar och möjliggör för butikschefer att sprida varumärket inom organisationen. Med vår studie kommer vi att bidra till forskningen med ytterligare kunskap om ledarens roll i det interna varumärkesbyggandet.Studiens resultat påvisar aspekter som hindrar ledaren att sprida varumärket vidare i organisationen i form av brist på information, tidsbrist och tolkningsutrymme. Aspekter som möjliggör för ledaren att sprida varumärket består kunskap & förståelse, arbetsdagen, översättning av abstrakta ord, uppföljning och förankring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)