På upptäcktsfärd i Gröna dalen : ett programförslag för en naturstig i en pedagogisk lekmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Emily Sedin; [2017]

Nyckelord: barn; gestaltning; lekmiljö; naturpedagogik; naturstig;

Sammanfattning: I arbetet utarbetas en metod för hur en naturstig kan gestaltas som syftar till att förmedla kunskap om naturen till barn i förskoleåldern. Metoden appliceras i ett programförslag som utgår från en specifik plats, Gröna dalen i Nacka kommun. Tanken är att arbetet ska kunna användas som inspiration vid gestaltning av andra miljöer där det finns en vilja att kombinera naturpedagogik och lek. Arbetsgången är uppdelad i en förstudie och en programfasdel. I förstudien ingår en studie av referensprojekt, en intervju med en naturvägledare, en litteraturgenomgång, samt en Landscape Character Analysis (LCA). LCA:n är uppdelad i en dokument- och kartstudie och en fältstudie. I dokument- och kartstudien ingår en studie av tidigare utförde inventeringar och utredningar av området Gröna dalen. I fältstudien ingår dels en inventering av aspekter som kan komma att påverka dragningen av stigen men även en inventering av olika karaktärer som rimligen bör finnas på en förskolegård för att möta barns lekbehov. Karaktärerna inventerades i delområdena som kunde urskiljas med hjälp av LCA:n. Olika kombinationer av karaktärerna skapade olika lekzoner. Med förstudien som grund följde en gestaltningsprocess som resulterar i ett programförslag för naturstigen. I programförslaget ingår en sträckning för stigen samt idéer för stationer längs med denna. Stigen är dragen genom delområden med olika karaktär och vegetation för att möjliggöra ett lärande om olika sorters natur. För stationerna utformades olika gestaltningsprinciper. Gestaltningsprinciperna applicerades på stationerna längs med stigen för att skapa lekzoner. Stationerna skapar tillsammans en omväxlande lekmiljö med ett naturpedagogiskt fokus. Gestaltningsidéerna för stationerna längsmed stigen presenteras i form av skisser och perspektiv. Konceptet ”Djuren i Gröna dalen” utvecklades med litteraturen, dokument- och kartstudien och referensprojekten som grund. Barns fascination för djur används som ett redskap för att komma närmare naturen. En guide i form av en koltrast dyker upp på skyltarna längs stigen och berättar om alla djuren som man kan träffa på. Sinnena fick också spela en viktig roll vid stationerna längs stigen då förmågan att minnas ökar när sinnena stimuleras. En övergripande idé som genomsyrar programförslaget är att man lär sig genom att uppleva, leka och göra. Leken föder en nyfikenhet, en vilja att veta mer. I diskussionen reflekteras bl.a. kring vikten av att inte styra för mycket över gestaltningen och att låta barnen konstruera sina egna platser. Ett annat ämne som diskuteras är hur tillägg i natur bör gestaltas. Bör man sträva efter att låta det byggda smälta in i omgivningen eller tvärtom förstärka naturen genom att skapa effektfulla kontraster? Avslutningsvis understryks vikten av interdisciplinärt samarbete i gestaltning av naturpedagogiska lekmiljöer. Pedagoger, ekologer och landskapsarkitekter kan alla bidra med sin pusselbit för att skapa hållbara platser idag och i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)