Kön och LVU - En kvalitativ innehållsanalys av genusskillnader i 3§ LVU

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Metoden som har använts i studien har varit kvalitativ forskningsmetod i form av en kvalitativ innehållsanalys. Totalt har tretton domar studerats på grund av svårigheter i urvalet från fyra olika förvaltningsrätter. Jag har analyserat empiri utifrån ett genusperspektiv för att kunna urskilja om skillnader görs i bedömningar vad gäller flickor och pojkars sociala problematik. Studien visar att en skillnad i hur socialnämnden och förvaltningsrätten bedömer sociala problem kopplat till kön finns. Det som har framkommit i studien är att flickors sociala problematik och dess konsekvenser beskrivs mer utförligt än pojkarnas. I studien var det även flickor som ägnat sig åt en kriminell verksamhet som inte föll under brottsrekvisitet utan istället beskrevs inom annat socialt nedbrytande beteende. Det var även en pojke som enbart var misstänkt för brott men som föll under brottsrekvisitet inom LVU. Ett förslag för vidare forskning är att genomföra en mer omfattande studie på hur flickors och pojkars sociala problematik beskrivs i LVUdomar, genom att ha ett större urval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)