Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Products

Sammanfattning: Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. Sedan 1800-talet är trä det vanligaste fasadmaterialet i Sverige, det var då den industriella tillverkningen av panelbrädor kom igång på allvar. Några faktorer som påverkar fasadytans karaktär är virkeskvaliteten, paneltypen och ytbehandling. I dagsläget finns det industriellt målade panelbrädor som antingen är grundmålade eller mellanstrukna. Det som saknas är helt färdigmålade panelbrädor som inte kräver någon slutstrykning efter monteringen. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad kunderna har för uppfattning om dagens industriellt målade panelbrädor och om det finns någon efterfrågan för helt färdigmålade panelbrädor. Metoden för denna studie utgjordes av en induktiv fallstudie med en kvalitativ inriktning. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade telefonintervjuer. Intervjupersonerna har bestått av tolv snickare, sex husleverantörer och sex byggvaruhus. Studiens resultat indikerar att det finns olika uppfattningar angående prestandan på dagens industriellt målade panelbrädor. Majoriteten av respondenterna ansåg att de håller en god kvalitet men några ansåg att de inte lever upp till förväntningarna. Det som framhävdes som positivt med de grundmålade och mellanstrukna panelbrädorna var bland annat att de är skyddade direkt de spikas upp och arbetet blir inte lika väderberoende. Efterfrågan för industriellt färdigmålade panelbrädor var dock låg bland respondenterna. Många ansåg att panelbrädorna behöver slutstrykas efter monteringen för att måla över spikhuvuden, monterings- och hanteringsskador samt kapsnitt. Om det fanns en dold montering som gjorde att spikhuvudena inte syntes tyckte några av respondenterna att det kunde vara intressant att använda färdigmålade panelbrädor. Det skulle dock inte gå att applicera på alla typer av paneler men på till exempel en fjällpanel borde det fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)