Vilka olika former av stöd kan gynna nyanländas lärande i matematik?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna rapport är att undersöka olika former av stöd och hjälpmedel som är tillgängliga för nyanlända studenter och kan användas som ett stöd i elevernas inlärningsprocesser för att förbättra deras resultat i matematik. För att undersöka vad tidigare forskning visar börjar jag från följande fråga i detta arbete: Vilka olika former av stöd kan gynna nyanlända studenters lärande i matematik? Frågan har fungerat som ett stöd och visat riktningen under arbetet. För att besvara min fråga har jag genomfört en informationssökning med hjälp av nyckelord som kombineras på olika sätt i olika databaser. Databaserna som jag har använt är Libsearch, Swepub och Google Scholar. Jag har också använt kedjesökning i referenslistor i andra studenters arbete inom samma ämnesområde. Baserat på sökningen valdes 9 källor. Resultatet visar att elevernas möjligheter att utveckla kunskaper i matematik ökar när de ges möjlighet att använda både sitt första och andraspråk och om undervisningen bygger på autentiska situationer som eleverna kan relatera till. Tidigare forskning visar också att elever genom att använda sitt första språk också utvecklar sitt andra språk. Andra typer av stöd som stöder nyanlända elevernas inlärning är att fokusera på symboler och utökade texter som används i matematikundervisning och för att klargöra dessa för eleverna genom visualisering och handling. Forskningen indikerar också att nyanlända studenter får stöd av varandra genom att arbeta tillsammans i mindre grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)